Contact us
Contact us

Den grønne Kristuskrans

Den grønne perle i Kristuskransen

Der er kommet en grøn perle med i Kristuskransen - i stedet for den første hemmelighedsperle.

Her er et forslag til meditation med Kristuskransen med fokus på vores ansvar som forvaltere af Guds skaberværk. Den kan bruges til personlig besindelse eller i en gruppe eller forening, du er en del af. Hvis I er flere sætter I 'os' i stedet for 'jeg'.

Meditation: ansvar for skaberværket

Berør Gudsperlen. Gud er Skaberen og Kilden til alt liv. Gennem skaberværket kan vi fornemme Guds nærvær, magt og skønhed. Bed en takkebøn!

Berør stilhedsperlen. Gud er nær. Tænk på indåndingen - Gud i mig. På udåndingen - jeg i Gud.

Berør jeg-perlen. "Du har gjort mig kun lidt ringere end Gud, med herlighed og ære har du kronet mig/os. Du har gjort mig til hersker over dine hænders værk, alt har du lagt under mine fødder." (efter Salme 8,6-7) Jeg er skabt i Guds billede til at være forvalter på jorden og over dens ressourcer. Som gartner i Guds skaberværk - til at herske som Gud vil gøre det. Besind dig på din værdighed og dit ansvar som menneske.

Berør overgivelsesperlen. Selvransagelse og syndsbekendelse. "Adam, hvor er du - hvad har du gjort?" Er der områder, hvor du ikke lever i overensstemmelse med den opgave, du har fået betroet? Det kan være i form af en uforsonlighed med et andet menneske, i forhold til livsstil eller forbrug af ressourcer. Bekend dine (eller menneskehedens) svigt, ubevidsthed og tilbøjelighed til at udnytte omgivelserne til egen fordel.

Berør stilhedsperlen. På udåndingen - giv slip. På indåndingen - modtag tilgivelse og fred.

Berør ørkenperlen. Askesens sted. Stedet for træning af den åndelige bevidsthed og selvbeherskelse. Hvor du lærer enkelhed og søger Giveren frem for gaverne. Jorden, menneskeheden og naturen lider under menneskets grådighed. "Hele skabningen sukker og vånder sig. Og venter med længsel på, at Guds børn skal åbenbares." (Efter Rom 8.18-22)

Berør stilhedsperlen. Tag smerten på dig - giv på udåndingen slip og indånd Guds nærvær.

Berør bekymringsløshedsperlen. "Kom til mig, du som er træt og bærer på tunge byrder. Tag mit åg på dig, det er gavnligt! Så skal du finde hvile." (efter Matt 11.28-29). Du bærer ikke hele ansvaret for verdens smerte og ubalancer. Vid, at Jesus bærer åget sammen med dig. Husk at glæde dig over skaberværkets skønhed. Bevar den indre frihed, glæde og fred og lad alle dine gerninger og aktiviteter udspringe af hvilen i Gud.

Berør stilhedsperlen. Udånd uro og bekymring. Indånd fred og glæde.

Berør første kærlighedsperle. Således elskede Gud verden, at han sendte sin Søn - for at føre menneskeheden og skaberværket tilbage til den oprindelige hensigt.

Berør anden kærlighedsperle. Perle for efterfølgelse og efterlevelse. Følg Jesus og stræb efter at leve i pagt med den lovmæssighed, Logos, der findes i dit hjerte og i naturen.

Hold om begge kærlighedsperler. På indåndingen - modtag Guds kærlighed. På udåndingen - lad den strømme videre til dig selv, til nærmeste relationer, naturen og dine medskabninger. Hvor strømmer kærligheden naturligt hen?

Berør den grønne perle. Perlen minder om dit ansvar for skaberværket og økologisk bevidsthed. På hvilke områder kan du (din familie, gruppe eller menighed) bedre leve i overensstemmelse med naturen? Hvad føler du dig tilskyndet til at gøre? Sæt gerne nogle konkrete mål.

Berør de to hemmelighedsperler. Kaldes også for forbønsperler. Rummer dine inderste anliggender, din længsel og intension. Du kan bede for et særligt område eller problematik på jorden.

Berør nattens perle. Tomhedens perle - for den dybeste krise - jordens smerte. Natten er et værn mod overfladisk aktivisme. Slip dine illusioner og overgiv dig til Gud. Jesus brød mørkets magt i verden - lad det ske for dig, i dig og gennem dig (din familie, gruppe eller menighed).

Berør stilhedsperlen. Udånd mørke. Indånd lys.

Berør opstandelsesperlen. Det fuldt bevidste liv i Guds lys. Et liv i tjenende kærlighed og med opmærksomhed på dine omgivelser. Lad Guds billede og Guds vilje folde ud i dig og gennem dit liv (din familie, gruppe eller menighed). Der er håb!

Berør stilhedsperlen. Udånd mørke. Indånd lys og håb.

Berør Gudsperlen. Symboliserer Guds Rige som en fuldbyrdelse af Guds plan for jorden og menneskeheden. Den nye himmel og den nye jord, hvor der ikke er smerte, tårer og længsel, men hvor Gud er alt i alle. "Lad dit Rige komme, din vilje ske!"

Adresse

Lene Skovmark

Teolog og åndelig vejleder

Damhus Boulevard 110 B

2610 Rødovre

CVR 35748423